Privacyverklaring Baken bij Mantelzorg

Baken bij Mantelzorg wil u met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kunt u lezen wat er met uw gegevens gebeurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van Baken bij Mantelzorg is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.

Baken bij Mantelzorg verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Baken bij Mantelzorg. Algemene gegevens kunnen (als u daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van Baken bij Mantelzorg te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Baken bij Mantelzorg mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Baken bij Mantelzorg u een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Als de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal Baken bij Mantelzorg de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. Baken bij Mantelzorg controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat u bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat Baken bij Mantelzorg geen overeenkomst met u af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Baken bij Mantelzorg informeert u in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Website

Baken bij Mantelzorg houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die je op contactformulieren invult.

Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe diensten, blogs, nieuws, producten of functies van Baken bij Mantelzorg.

Verkrijging van gegevens

Baken bij Mantelzorg verkrijgt de gegevens op volgende wijze:

·       U geeft de gegevens zelf aan Baken bij Mantelzorg;

·       Baken bij Mantelzorg krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;

·       U hebt contactgegevens ingevuld op de website;

·       Baken bij Mantelzorg heeft openbare bronnen geraadpleegd;

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

·       Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;

·       Baken bij Mantelzorg aan een wettelijke verplichting moet voldoen;

·       Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

Baken bij Mantelzorg kan u op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

Bewaartermijnen

Baken bij Mantelzorg heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.

  • Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst: 4 weken
  • Bijzondere gegevens: 1 jaar
  • Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie: 7 jaar

Contactgegevens die u op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert Baken bij Mantelzorgje gegevens. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht Baken bij Mantelzorg zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

Beveiligingsniveau

Baken bij Mantelzorg beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Als u van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Baken bij Mantelzorg. De contactgegevens staan onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers

Als u een relatie met Baken bij Mantelzorg hebt, kunt u na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres uw persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Als het door Baken bij Mantelzorg verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Baken bij Mantelzorgschriftelijk op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over diensten van Baken bij Mantelzorg. Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.

Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kunt u na melding bij Baken bij Mantelzorg, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Baken bij Mantelzorg heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website bakenbijmantelzorg.nl worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Heeft u vragen of verzoeken, stuur deze dan naar:

Baken bij Mantelzorg

Truus Bremer

Huylckensteinstrjitte 41

8835 XL Oosterlittens

truus@bakenbijmantelzorg.nl

71600213